'ઈ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ઈ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Ibhanan ઈભાનનElephant faced
Ibhya ઇભ્યાPossessor of many attendants
Ibraheem ઇબ્રાહીમA Prophet's name
Ibrahim ઇબ્રાહિમAbraham, earth
Ichaa ઇછાDesire
Idaspati ઇદસ્પતિGod of rain (Vishnu)
Idhant ઇધાંતLuminous
Idrees ઇદરીસA Prophet's name
Idris ઇદ્રિસFiery Lord
Iesa ઇએસાA Prophet's name
Iham ઈહમExpected
Ihit ઇહીતPrize, honour
Ihsaan ઇહ્સાનBeneficence
Ihtesham ઇહતેષમMagnificent
Ijay ઇજયLord Vishnu
Ikram ઇક્રમHonour respect
Ikrimah ઇક્રીમઃA female pigeon
Ikshan ઇક્ષણSight
Ikshu ઇક્શુSugarcane
Ilaiyavan ઇલૈયાવનYouthful