'એ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'એ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Edhas એધાસHappiness
Edhas એધાસHappiness
Edi એદીHerb
Edi એદીHerb
Ednit એદનિતEvolved
Ednit એદનિતEvolved
Eeshwar ઈશ્વરGod
Eeshwar ઈશ્વરGod
Egaiarasu એગૈઅરાસુKing of charity
Egaiarasu એગૈઅરાસુKing of charity
Eha ઇહાLord Vishnu
Eha ઇહાLord Vishnu
Ehimay એહિમાયAll pervasive
Ehimay એહિમાયAll pervasive
Eka એકાLord Vishnu
Eka એકાLord Vishnu
Ekachakra એકાચક્રSon of Kashyapa
Ekachakra એકાચક્રSon of Kashyapa
Ekachandra એકચંદ્રThe only moon
Ekachandra એકચંદ્રThe only moon