'ત' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ત' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Taahir તાહિરChaste, Modest
Taamir તામીરOne who knows dates
Tabrez તબરેજ઼Challenging, Showing openly
Taha તહાPure
Tahir તાહિરHoly
Tahoma તહોમાSomeone who is Different with a Cute Personality
Taizeen તાજ઼ીનEncouragement
Taj  Crown
Tajdar તાજદારCorwned
Taksa તક્સાA son of Bharata
Taksha તક્ષાKing Bharat's son
Takshak તક્ષકA cobra
Taksheel તક્શીલSomeone with a strong character
Talaketu તલાકેતુBhishma Pitamaha
Talal તલાલNice, Admirable
Talank તલંકLord Shiva
Talat તલતPrayer
Talha તાલ્હાKind of tree
Talib તાલિબDivine
Talin તાલિનLord Shiva