'ત' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ત' list

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

NameGujarati NameMeaning
Taahir તાહિરChaste, Modest
Taamir તામીરOne who knows dates
Tabrez તબરેજ઼Challenging, Showing openly
Taha તહાPure
Tahir તાહિરHoly
Tahoma તહોમાSomeone who is Different with a Cute Personality
Taizeen તાજ઼ીનEncouragement
Taj  Crown
Tajdar તાજદારCorwned
Taksa તક્સાA son of Bharata
Taksha તક્ષાKing Bharat's son
Takshak તક્ષકA cobra
Taksheel તક્શીલSomeone with a strong character
Talaketu તલાકેતુBhishma Pitamaha
Talal તલાલNice, Admirable
Talank તલંકLord Shiva
Talat તલતPrayer
Talha તાલ્હાKind of tree
Talib તાલિબDivine
Talin તાલિનLord Shiva