'ર' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ર' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
ર'એદ ---Leader
Raakin રામિજ઼Respectful
Raamiz રામિજ઼Symbol
Raatib રાતિબArranger
Rabah રબહGainer
Rabee રબીSpring
Rachit રચિતInvention
Radhak રાધાકLiberal
Radhakanta રાધાકાંતાLord Krishna
Radhakrishna રાધાકૃષ્ણાRadha and Lord Krishna
Radhatanaya રાધા તનયSon of Radha
Radhavallabh રાધા વલ્લભLord Krishna beloved of Radha
Radhesh રાધેશA Name for Lord Krishna
Radheshyam રાધેશ્યામLord Krishna
Radheya રાધેયાKarna
Rafat રફતElevation
Rafee' રફીKind friend
Raghav રાઘવLord Rama
Raghavendra રાઘવેન્દ્રLord Rama
Raghbir રઘબીર