'ય' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ય' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Yaaseen યાસીનOne of the Prophet Muhammad's names
Yadav યાદવLord Krishna, descedent of Yadu
Yadavendra યાદવેન્દ્રLord Krishna
Yadu યદુAn ancient King
Yadunandan યદુનંદનLord Krishna
Yadunath યદુનાથLord Krishna
Yaduraj યદુરાજLord Krishna
Yaduvir યદુવીરLord Krishna
Yagna યગ્નાCeremonial rites to God
Yagnesh યજ્નેશNo
Yagya યજ્ઞSacrifice
Yagyasen યજ્ઞસેનName of king Drupad
Yagyesh યજ્યેશLord fo the sacrificial fire
Yahyaa યાહ્યાA Prophet's name
Yaj યજA sage
Yajat યજતLord Shiva
Yajnadhar યજનાધરLord Vishnu
Yajnarup યજ્નારૂપLord Krishna
Yajnesh યજનેશLord Vishnu
Yaksha યક્ષA Type of a Demi God