'મ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'મ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Maahir માહિરSkilled
Maazin માજિનProper name
Madan મદનCupid, god of love
Madanapal મદનપાલLord of Love
Madangopal મદનગોપાલLord Krishna
Madanmohan મદનમોહનAttractive and lovable
Maderu મદેરૂWorthy of praise
Madesh મદેશLord Shiva
Madhav માધવAnother name of Krishna, sweet like honey
Madhavan માધવનLord Shiva
Madhavdas માધવ દાસServant of Lord Krishna
Madhu મધુHoney, nectar
Madhuban મધુબનLord Vishnu
Madhuchanda મધુચંદાPleasing metrical composition
Madhuk મધુકA honeybee
Madhukant મધુકાંતMoon
Madhukanta મધુકાંતાThe moon
Madhukar મધુકરHoney bee, lover
Madhumay મધુમયConsisting of honey
Madhup મધુપA honeybee